Privacyverklaring Claar & Co

Claar & Co, Buorren 43, 8525 EC Langweer, KvK 78328411 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Claar & Co
Buorren 43
8525 EC Langweer
+31 611388619
https://claarenco.com
Verantwoordelijk voor het privacybeleid: Clarissa Hissink (clarissa@claarenco.com)

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Claar & Co verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen of een profiel aan te maken op onze website, maar ook in correspondentie en telefonisch, kunnen zijn:
– Locatiegegevens
– Gegevens betreffende jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
NB. alle gegevens die je invult op een formulier op onze website worden via een veilige verbinding (https) verzonden.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

We hebben niet de intentie via onze website en/of diensten gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je er van overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via clarissa@claarenco.com, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Claar & Co verwerkt jouw gegevens ten behoeve van:
– Het afhandelen van bestellingen en betalingen
– Het verzenden van onze nieuwsbrief
– Het kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening
– Het kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– De mogelijkheid een account aan te maken
– Het leveren van goederen en diensten
– Het doen van belastingaangifte

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Claar & Co neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Claar & Co) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Claar & Co bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
– e-mailadres t.b.v. nieuwsbrief: zolang de klant aangeeft deze te willen ontvangen
– naam, adres, pc en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres t.b.v. bestelling en administratie: wettelijke bewaartermijn
– contracten t.b.v. administratie: wettelijke bewaartermijn
– facturen t.b.v. administratie: wettelijke bewaartermijn

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Claar & Co verkoopt je gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Claar & Co blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Claar & Co gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt cookies eenvoudig in- en uitschakelen in jouw browser:
– Chrome, lees hier hoe
– Firefox, lees hier hoe
– Internet Explorer, lees hier hoe
– Safari, lees hier hoe

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Claar & Co.
Je kunt ook bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, digitaal te versturen aan jou of aan een door jou genoemde organisatie of persoon. Stuur je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van je persoonsgegevens, het intrekken van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens aan clarissa@claarenco.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak daarin ter bescherming van je privacy de volgende onderdelen zwart: pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort of identiteitsbewijs, het nummer van paspoort of identiteitsbewijs en je Burgerservicenummer. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken.

Claar & Co wijst je er op dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Claar & Co neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt dus passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met clarissa@claarenco.com

DISCLAIMER

Ondanks alle aan de samenstelling van deze website bestede zorg, kan Claar & Co geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die op deze website zou kunnen voorkomen.
Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van prijs- en programmeerfouten. Op deze website kunnen namen voorkomen van gedeponeerde handelsmerken. Deze namen zijn in de tekst niet voorzien van een handelsmerksymbool, omdat ze slechts fungeren als aanduiding van de besproken producten. Hierbij wordt op geen enkele wijze getracht inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder.

COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website (tekst, beeld of programmacode) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, uitgeleend, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieën, opnamen, of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Claar & Co.