top of page
W photography - willemijnbeekman.com -19.jpg

PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring Claar & Co

Claar & Co B.V., Boegen 4, 8567JC Oudemirdum, KvK 78328411 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Claar & Co B.V.
Boegen 4
8567JC Oudemirdum
+31 611388619
https://claarenco.com

Verantwoordelijk voor het privacybeleid: Clarissa Hissink (clarissa@claarenco.com)

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Claar & Co verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

 

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen of een profiel aan te maken op onze website, maar ook in correspondentie en telefonisch:

– Locatiegegevens
– Gegevens betreffende uw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

 

NB. alle gegevens die u invult op onze website worden via een veilige verbinding (https) verzonden.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Wj hebben niet de intentie via onze website en/of diensten gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bent er van overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via clarissa@claarenco.com, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Claar & Co verwerkt uw gegevens ten behoeve van:

– Het afhandelen van bestellingen en betalingen
– Het verzenden van onze nieuwsbrief
– Het kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening
– Het kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– De mogelijkheid een account aan te maken
– Het leveren van goederen en diensten
– Het doen van belastingaangifte


 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Claar & Co neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Claar & Co) tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Claar & Co bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
– e-mailadres t.b.v. nieuwsbrief: zolang de klant aangeeft deze te willen ontvangen

 • naam, adres, pc en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres t.b.v. bestelling en administratie: wettelijke bewaartermijn
  – contracten t.b.v. administratie: wettelijke bewaartermijn
  – facturen t.b.v. administratie: wettelijke bewaartermijn

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Claar & Co verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Claar & Co blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Claar & Co gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt cookies eenvoudig in- en uitschakelen in uw browser:

 • Chrome, lees hier hoe
  – Firefox, lees hier hoe
  – Internet Explorer, lees hier hoe
  – Safari, lees hier hoe

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Claar & Co.
U kunt ook bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, digitaal te versturen aan uzelf of aan een door u genoemde organisatie of persoon. Stuur uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van uw persoonsgegevens, het intrekken van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan clarissa@claarenco.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak daarin ter bescherming van uw privacy de volgende onderdelen zwart: uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort of identiteitsbewijs, het nummer van paspoort of identiteitsbewijs en uw Burgerservicenummer. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken.

Claar & Co wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Claar & Co neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt dus passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  clarissa@claarenco.com

 

Disclaimer

Ondanks alle aan de samenstelling van deze website bestede zorg, kan Claar & Co geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die op deze website zou kunnen voorkomen.
Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van prijs- en programmeerfouten. Op deze website komen kunnen namen voorkomen van gedeponeerde handelsmerken. Deze namen zijn in de tekst niet voorzien van een handelsmerksymbool, omdat ze slechts fungeren als aanduiding van de besproken producten. Hierbij wordt op geen enkele wijze getracht inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder.

 

 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website (tekst, beeld of programmacode) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, uitgeleend, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieën, opnamen, of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Claar & Co.

bottom of page