top of page
W photography - willemijnbeekman.com -19.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 2

Advieskosten

 

1. Claar&Co en de opdrachtgever zullen in een overeenkomst vastleggen hoe de advieskosten zijn opgebouwd (zoals het honorarium, bijkomende kosten en toezichtkosten):

  1. Op basis van het aantal uren dat Claar&Co voor de opdracht nodig zal hebben tegen een van te voren afgesproken uurtarief;

  2. door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten;

  3. naar een tussen partijen andere overeengekomen maatstaf.

2. De opdrachtgever betaalt Claar&Co naast de gemaakte advieskosten een

         vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer:

A. als na de aanvang van de werkzaamheden wet en regelgeving veranderd zijn;

B. wanneer de opdrachtgever wijzigingen verlangt aan te brengen. Claar&Co zal de       opdrachtgever voorafgaand aan deze wijzigingen inlichten over de daaraan verbonden    kosten. 

3.  De hierboven genoemde advieskosten bevatten niet de kosten die Claar&Co moet          maken voor kopieer, reis en verblijfkosten. De opdrachtgever zal deze kosten       afzonderlijk moeten vergoeden, tenzij partijen hierover iets anders hebben      afgesproken.

 Artikel 1 

De opdracht en de uitvoering daarvan 

1. Claar&Co fungeert tijdens de opdracht als (styling)adviseur van de opdrachtgever. 
 

2. Om de opdracht zo goed mogelijk te vervullen zal de opdrachtgever Claar&Co alle informatie verstrekken die Claar&Co logischerwijze nodig heeft om de opdracht uit te voeren. Claar&Co mag er daarbij van uitgaan dat de informatie die de opdrachtgever verstrekt heeft juist en volledig is, tenzij blijkt dat nader onderzoek naar deze informatie nodig zal zijn. 
 

3. De opdrachtgever zal eerst overleg voeren met Claar&Co voordat het derden inschakelt die invloed kunnen hebben op het vervullen van de opdracht door Claar&Co. 
 

4. Wanneer het voor de uitvoering van de opdracht nodig is om (een) andere adviseur(s) in te schakelen, zullen Claar&Co en de opdrachtgever met elkaar overleggen wie dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden door deze adviseur(s) zullen worden verricht. Claar&Co heeft vaste partners waar zij mee samenwerkt, zoals een binnenhuisarchitect die het meer technische en bouwkundige gedeelte op zich kan nemen indien dat nodig zal zijn. Dit zal uiteraard alleen gebeuren nadat daarover overleg en toestemming is verleend door de opdrachtgever. 
 

5. Wanneer voor het werk dat door Claar&Co zal worden uitgevoerd termijnen zijn afgesproken, zal Claar&Co ervoor zorgdragen dat de werkzaamheden binnen deze termijnen worden uitgevoerd (in lijn met artikel 6 van deze voorwaarden). 

 Artikel 2 

 Advieskosten 

 1. Claar&Co en de opdrachtgever zullen in een overeenkomst vastleggen hoe de advieskosten zijn opgebouwd (zoals het honorarium, bijkomende kosten en toezichtkosten): 

 

A. Op basis van het aantal uren dat Claar&Co voor de opdracht nodig zal hebben tegen een van te voren afgesproken uurtarief; 

B. door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten; 

C. naar een tussen partijen andere overeengekomen maatstaf. 

 

2. De opdrachtgever betaalt Claar&Co naast de gemaakte advieskosten een 

vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer: 

A. als na de aanvang van de werkzaamheden wet en regelgeving veranderd zijn; 

B. wanneer de opdrachtgever wijzigingen verlangt aan te brengen. Claar&Co zal de opdrachtgever voorafgaand aan deze wijzigingen inlichten over de daaraan verbonden kosten. 

 

3. De hierboven genoemde advieskosten bevatten niet de kosten die Claar&Co moet maken voor kopieer, reis en verblijfkosten. De opdrachtgever zal deze kosten afzonderlijk moeten vergoeden, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 3 

Betaling 

1. Claar&Co zal maandelijks haar advieskosten declareren. 
 

2. De opdrachtgever zal Claar&Co binnen twee weken na verzending van de declaratie betalen. 
 

3. Op het moment dat de opdrachtgever niet op tijd aan zijn betalingsplicht voldoet, is hij direct in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is. De wettelijke rente zal met ingang van de vervaldatum over het betaalde bedrag in rekening worden gebracht. 
 

4. Op het moment dat de opdrachtgever niet op tijd betaalt, is het Claar&Co toegestaan om de uitvoering van de opdracht op te schorten. Voordat Claar&Co dit doet, moet Claar&Co de opdrachtgever wel eerst schriftelijk hebben aangemaand om de opdrachtgever alsnog een redelijke termijn van zeven dagen te gunnen waarin kan worden betaald. Pas op het moment dat ook dan de betaling is uitgebleven, mag de hierboven beschreven opschorting van de opdracht plaatsvinden. 
 

5. Op het moment dat Claar&Co tot invordering overgaat zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. 
 

6. Het is de opdrachtgever die niet tijdig betaalt, (nog) niet toegestaan om de door Claar&Co verstrekte ontwerpen/schetsen etc. die reeds aan hem verstrekt zijn te gebruiken. Zie hiervoor ook artikel 5. 

Artikel 4 

Voortijdige beëindiging 

1. De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen. De opdrachtgever zal dit wel zoveel mogelijk met inachtneming van een redelijke termijn proberen te doen, zodat het werk dat al aanvang genomen heeft door Claar&Co met zo min mogelijk schade kan worden beëindigd. Wanneer de opdrachtgever de opdracht opzegt zal dit schriftelijk plaatsvinden inclusief de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd. 
 

2. Claar&Co kan de opdracht niet zomaar beëindigen, tenzij Claar&Co hiervoor gewichtige redenen heeft. Wanneer Claar&Co dit doet zal de opzegging schriftelijk plaatsvinden inclusief de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd. Claar&Co zal hiervoor een redelijke termijn in acht moeten nemen. 
 

3. Op het moment dat wordt opgezegd zal een afrekening plaatsvinden. Deze afrekening ziet op de stand van het werk op het moment van opzegging. De opdrachtgever zal de tot dan toe gemaakte kosten aan Claar&Co moeten vergoeden. 

 

4. Op het moment dat de opdracht voortijdig wordt beëindigd, mag de opdrachtgever het aan hem tot dan toe vervaardigde ontwerp alleen na voorafgaande toestemming van Claar&Co realiseren. Claar&Co weigert deze toestemming niet als dat in strijd is met de belangen van de opdrachtgever. 

Artikel 5 

Gebruik ontwerp/advies 

1. Wanneer de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft de opdrachtgever het recht om het door Claar&Co gemaakte ontwerp uit te voeren. 
 

2. Mocht de opdrachtgever tijdens de samenwerking wijzigingen willen aanbrengen aan het oorspronkelijke ontwerp/advies of wenst de opdrachtgever hierop wijzigingen aan te brengen, dan zal dit in overleg met Claar&Co geschieden. KvK-nummer 81220383 Buorren 43 8525 EC Langweer Clarissa@claarenco.com 0611388619 

 

3. In de situatie dat de opdrachtgever het door Claar&Co gemaakte ontwerp/advies opnieuw wil gebruiken, zal de opdrachtgever Claar&Co hierover om toestemming te vragen. Claar&Co kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden zoals de betaling van een vergoeding. Het is Claar&Co niet toegestaan om haar toestemming op onredelijke gronden te weigeren. 

Artikel 6 

Vertraging 

1. Mocht de situatie zich voordoen dat de opdracht wordt vertraagd of moet worden onderbroken door omstandigheden die Claar&Co niet kan worden verweten, dan is de opdrachtgever gehouden om de kosten die Claar&Co daardoor lijdt, te vergoeden. Claar&Co zal er alles aan doen om de kosten/schade zoveel mogelijk te beperken. 

2. Op het moment dat de vertraging zoals uiteengezet in lid 1 langer dan drie maanden duurt, dan zal Claar&Co wanneer dat mogelijk is de opdrachtgever laten weten wanneer zij de uitvoering van de opdracht weer kan hervatten. Het is daarbij van belang dat Claar&Co rekening houdt met de belangen van de opdrachtgever. 

 

Artikel 7 

Aansprakelijkheid 

1. Mocht de situatie zich voordoen dat de opdracht wordt vertraagd of moet worden onderbroken door omstandigheden die Claar&Co niet kan worden verweten, dan is de opdrachtgever gehouden om de kosten die Claar&Co daardoor lijdt, te vergoeden. Claar&Co zal er alles aan doen om de kosten/schade zoveel mogelijk te beperken. 

2. Op het moment dat de vertraging zoals uiteengezet in lid 1 langer dan drie maanden duurt, dan zal Claar&Co wanneer dat mogelijk is de opdrachtgever laten weten wanneer zij de uitvoering van de opdracht weer kan hervatten. Het is daarbij van belang dat Claar&Co rekening houdt met de belangen van de opdrachtgever. 

 

Artikel 8 

Geschillen 

1. Mocht zich een verschil van mening voordoen tussen Claar&Co en de opdrachtgever, dan zullen partijen dit verschil van mening zoveel mogelijk onderling proberen op te lossen. 
 

2. Wanneer er geschillen ontstaan naar aanleiding van de opdracht tussen Claar&Co en de opdrachtgever, dan worden deze geschillen beslecht door de burgerlijke rechter. 
 

3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

bottom of page